Autor - szczegóły

Bar-Tal, Yoram, Tel Aviv University, Izrael

  • Nr 8 (2015) - ARTYKUŁY
    Efekt aktywnej rekomendacji czy efekt konfirmacyjny? Mechanizm zniekształceń poznawczych w ocenie autorytetu epistemicznego na przykładzie ekspertów z dziedziny finansów
    Streszczenie  PDF