Poczucie dobrostanu psychicznego studentów w kontekście posiadanych zasobów finansowych i społecznych

Łukasz Jach

Streszczenie


W rozważaniach nad poczuciem dobrostanu psychicznego zwraca się uwagę nie tylko na autoteliczną wartość niniejszej zmiennej, ale również na jej właściwości instrumentalne. Artykuł, wpisując się w tradycję studiów nad ponadjednostkowymi wyznacznikami dobrostanu psychicznego, prezentuje wyniki przeprowadzonych w grupie 473 studentów III roku badań dotyczących jego związków z posiadanym kapitałem finansowym i społecznym (charakteryzowanym przez zaangażowanie w bliski związek, rodzinne tradycje akademickie, zamieszkiwanie z rodziną i podstawowe źródło utrzymania). Analiza zgromadzonych danych wykazała istnienie szeregu zależności pomiędzy badanymi zmiennymi, wśród których wyróżnić warto powiązania z posiadanymi zasobami finansowymi oraz zaangażowanie w bliski związek. Wyniki badań mogą być wykorzystane podczas opracowywania projektów służących wyrównywaniu szans oraz stymulacji studenckich działań nastawionych na podwyższanie poziomu kompetencji i konkurencyjności.

Pełny tekst

PDF

Literatura


Argyle, M. (2005). Przyczyny i korelaty szczęścia (przeł. J. Radzicki). W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 163-203). Warszawa: PWN.

Arnett J.J (2000). Emerging Adulthood. A Theory of Development From the Late Teens Through the Twenties. American Psychologist, 55,469-480.

Bourdieau, P., Passeron, J.-C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania (przeł. E. Neyman). Warszawa: PWN.

Czapiński, J. {2004). Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 192-242). Gdańsk: GWP.

Czapiński, J. (2008). Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej. W: J. Czapński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 235-254). Warszawa: PWN.

Diener, E. (2000). Subjective Well-Being. A Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Psychologist, 55,34-43.

Diener, E" Suh, E.M., Lucas, R.E., Smith, Hi. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302.

Diener, E., Lucas, R.E., Oishi, S. (2008). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia (przeł. M. Szuster). W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 35-50). Warszawa: PWN.

Ferenec, D. (2008). Wielowymiarowy kwestionariusz samooceny MSB. Warszawa: PTP.

Górnik-Durose, M. (2005). Psychologiczne koszty dobrobytu, czyli dlaczego nie jesteśmy tym szczęśliwsi im bogatsi. Kolokwia Psychologiczne, 13, 205-218.

Leszkowicz-Baczyński, J. (2010). Konsumpcja klasy średniej w Polsce. Czy konsumowanie wyznacza etos? W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (s. 34-46). Sopot: GWP.

Myers, D.G. (2000). The Funds, Friends and Faith of Happy People. American Psychologist, 55,56-67.

Myers, D.G. (2008). Bliskie związki a jakość życia (przeł. J. Radzicki). W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 204-234). Warszawa: PWN.

Ost, D. (2007). Klęska "Solidarności" (przeł. H. Jankowska). Warszawa: Muza SA.

Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1-24.

Rook, G.A.W., Lowry, Ch.A. (2008). The hygiene hypothesis and psychiatric disorders. Trends in Immunology, 29,150-158.

Ryff, C.D. (1995). Psychological Well-Being in Adult life. Current Directions in Psychological Science, 4,99-104.

Ryff, C.D., Keyes, C.L.M. (1995). The Structure of a Psychical Weil-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69,719-727.

Ryff, C.D., Heidrich, S.M. (1997). Experience and Well-Being Explorations on Domains of Life and How They Matter. International Journal of Behavioral Development, 20,193-206.

Ryff, C.D., Singer, B.H. (2008). Know Thyself and Become What You Are: An Eudaimonic Approach To Psychological Weil-Being. Journal of Happiness Studies, 9,13-39.

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft.

Szacki, J. (2007). Historia myśli socjologicznej. Warszawa PWN.

Zarycki, T. (2009). Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu. Psychologia społeczna, 4, 12-25
DOI: https://doi.org/10.14659/PJOEP.2012.01.04

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.