Wpływ struktury informacji o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie na jego reputację

Oleg Gorbaniuk, Joanna Łubnicka

Streszczenie


Proces budowania reputacji przedsiębiorstw jest długotrwały i wymaga dużych nakładów m.in. na aktywność promocyjną w obszarze reklamy i public relations. Uwikłanie firmy – zawinione lub niezawinione – w sytuację kryzysową może w krótkim czasie zniweczyć wieloletnie inwestycje. W ramach 4-czynnikowego eksperymentu manipulując opisami ośmiu sytuacji kryzysowych i trzema czynnikami struktury wiadomości (powszechność, wybiórczość, spójność) zweryfikowano, w jaki sposób wpływają one na reputację przedsiębiorstw. W badaniach wzięło udział 400 studentów. Analiza korelacyjna wykazała istnienie związku między przypisywaniem przyczyny zdarzenia przedsiębiorstwu a pogorszeniem jego reputacji. W 4-czynnikowej wielowymiarowej analizie wariancji stwierdzono ponadto istotny i wartościowy poznawczo wpływ rodzaju sytuacji kryzysowej oraz informacji na temat spójności zachowania w czasie na reputację w aspekcie postrzeganej innowacyjności, makiawelizmu, stabilności oraz wiarygodności firmy.


Słowa kluczowe


reputacja, kryzys, atrybucja dyspozycyjna, układy współzmienności

Pełny tekst

PDF

Literatura


Berens, G ., van Riel, C.B.M. (2004). Corporate associations in the academic literature: Three main streams of thought in the reputation measurement literature. Corporate Reputation Review, 7(2), 161-178.

Black, S. (2003). Public relations. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna. Carlston, D.E., Skowronski, J.J. (2005). Linking Versus Thinking: Evidence for the Different Associative and Attributional Bases of Spontaneous Trait Transference and Spontaneous Trait Inference. Journal of Personality and Social Psychology, 89(6), 884–898.

Cheng, P.W., N ovick, L .R. (1990). Where is the bias in causal attribution? W: K.J.Gihooley, M.T.K.Kayne, R.H.Logie, G .Erdos (red.), Lines of thinking (s.181-197). New York: Wiley.

Coombs, W.T. (1995). Choosing the right words: The development of guidelines for the selection of the “appropriate” crisis response strategies. Management Communication Quarterly, 8(4), 447-476.

Coombs, W.T. (1998). An analytic framework for crisis situations: Better responses from a better understanding of the situation. Journal of Public Relations Research, 10(3), 177-191.

Coombs, W.T. (2007). Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163-176.

Coombs, W.T., Holladay, S.J. (1996). Communication and attributions in a crisis: An experimental study of crisis communication. Journal of Public Relations Research, 8(4), 279-295.

Coombs, W.T., Holladay, S.J. (2001). An extended examination of the crisis situation: A fusion of the relational management and symbolic approaches. Journal of Public Relations Research, 13(4), 321-340.

Coombs, W.T., Holladay, S.J. (2002). Helping crisis managers protect reputational assets: Initial tests of the situational crisis communication theory. Management Communication Quarterly, 16(2), 165-186.

Coombs, W.T., Holladay, S.J. (2004). Reasoned action in crisis communication: An attribution theory-based approach to crisis management. W: D.P. Millar, R.L. Heath (red.). Responding to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication (s.95-115). Nowy Jork: Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.

Coombs, W.T., Holladay, S.J. (2006). Unpacking the halo effect: Reputation and crisis management. Journal of Communication Management, 10(2), 123-137.

Dalton, J., Croft, S. (2003). Managing Corporate Reputation: The New Currency. London: Thorogood.

Davies, G ., Chun, R., da Silva, R., Roper, S. (2004). Corporate character scale to assess employee and customer views of organization reputation, Corporate Reputation Review, 7(2), 125-146.

Dąbrowski, T.J. (2010). Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.

Dean, D.H. (2004). Consumer reaction to negative publicity: Effects of corporate reputation, response, and responsibility for a crisis event. Journal of Business Communication, 41, 192-211.

Dowling, G . (2004). Corporate Reputations: should you compete on yours? California Management Review, 46(3), 19-36.

Druckman, J. N . (2001). The implications of framing effects for citizen competence. Political Behavior, 23(3), 225-256.

Formbrun, C.J., van Riel, C.B.M. (2004). Fame & Fortune – How companies build winning reputation. FT Prentice Hall.

Försterling, F. (2005). Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk: G WP.

Gilbert, D.T. (1989). Thinking lightly about others: Automatic components of the social inference process. W: J.S.Uleman, J.A.Bargh (red.), Unintended thoughts: Limits of awareness, intention, and control (s.189-211). New York: Guilford.

Gilbert, D.T., Jones, E.E. (1986). Perceiver-Induced Constraint: Interpretations of Self- Generated Reality. Journal of Personality and Social Psychology, 50(2), 269-280.

Gorbaniuk, O ., Długoborska, J. (2010). Atrybucja przyczyn sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach. Roczniki Psychologiczne, 13(2), 101-124.

Gorbaniuk, O ., Lebiedowicz, A. (2010). Taksonomia leksykalna i struktura cech osobowości przypisywanych przedsiębiorstwom. Czasopismo Psychologiczne, 16(2), 237-251.

Gorbaniuk, O ., Łubnicka, J. (2009). Wpływ sytuacji kryzysowych na wizerunek przedsiębiorstw: analiza z perspektywy sześcianu atrybucyjnego Kelley’a. Referat wygłoszony na VI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Lublin, 15.09.2009.

Helm, S. (2005). Designing a formative measure of corporate reputation, Corporate Reputation Review, 8(2), 95-109.

Helm, S. (2007). One reputation or many? Comparing stakeholders’ perceptions of corporate reputation. Corporate Communications: An International Journal, 12(3), 238-254.

Highhouse, S., Broadfoot, A., Yugo, J.E., Devendorf, S.A. (2009). Examining corporate reputation judgments with generalizability theory. Journal of Applied Psychology, 94(3), 782-789.

Hilton, D.J., Slugoski, B.R. (1986). Knowledge-Based Causal Attribution: The Abnormal Conditions Focus Model. Psychological Review, 93(1), 75-88.

Ipsos (2003). Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport z badań. Warszawa: Ipsos.

Jasiecki, K. (2004). Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków. W: L .Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu (s.213-242). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Jones, G ., Jones, B., L ittle, P. (2000). Reputation as reservoir: Buffering against loss in times of economic crisis. Corporate Reputation Review, 3(1), 21-29.

Kassin, S.M. (1981). Consensus Information, Prediction, and Causal Attribution: A Review of the Literature and Issues. Journal of Personality and Social Psychology, 37(11), 1966-1981.

Kelley, H . H . (1967). Attribution theory in social psychology. W: D. Levine (red.), Nebraska symposium on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press.

Kelley, H .H. (1973). The Process of Causal Attribition. American Psychologist, 28(2), 107-128.

King, G . (2004). Crisis Management & Team Effectiveness: A Closer Examination. Journal of Business Ethics, 41(3), 235-249.

Lin, Z., L i, D., Huang, W. (2003). Reputation, Reputation System and Reputation Distribution: An Explanatory Study in Online Consumer-to-Consumer Auctions. W: R. Azari (red.), Current Security Management & Ethical Issues of Information Technology (s.249-266). USA: Idea Group Inc.

McArthur, L A. (1972). The how and what of why: some determinants and consequences of causal attribution. Journal of Personality and Social Psychology, 22(2),171-193.

Newell, S.J., Goldsmith, R.E. (2001). The development of a scale to measure perceived corporate credibility. Journal of Business Research, 52(3), 235-247.

Orvis, B.R., Cunningham, J.D., Kelley, H .H. (1975). A closer examination of causal inference: The roles of consensus, distinctiveness, and consistency information. Journal of Personality and Social Psychology, 32(4), 605-616.

Renkema, J., Hoeken, H . (1998). The Influence of Negative Newspaper Publicity on Corporate Image in the Netherlands. The Journal of Business Communication, 35(4), 521-535.

Roguska, B. (2004). Właściciel, pracodawca, obywatel – rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy. W: L .Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu (s.103-132). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rydzak, W. (2011). Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O . (2011). Zarządzanie antykryzysowe a wizerunek firmy. Organizacja i Kierowanie,147(4), 79-92.

Seymour, M., Moore, S. (2000). Effective Crisis Management. New York: Cassell.

Simola, S. (2003). Ethics of Justice and Care in Corporate Crisis Management. Journal of Business Ethics, 46(4), 351-361.

Sjovall, A., Talk, A. (2004). From Actions to Impressions: Cognitive Attribution Theory and Formation of Corporate Reputation. Corporate Reputation Review, 7(3), 269-281.

Slovic, P. (1993). Perceived risk, trust, and democracy: A systems perspective. Risk Analysis, 13(6), 675-682.

Snyder, P., Hall, M., Robertson, J., Jasinski, T., Miller, J. (2006). Ethical Rationality: A Strategic Approach to O rganizational Crisis. Journal of Business Ethics, 63(4), 371-383.

Trope, Y . (1986). Identification and Inferential Processes in Dispositional Attribution. Psychological Review, 93(3), 239-257.

Tucker, L ., Melewar, T.C. (2005). Corporate reputation and crisis management: the threat and manageability of anti-corporatism. Corporate Reputation Review, 7(4), 377-387.

Ulmer, R.R., Sellnow, T.L. (2000). Consistent Questions of Ambiguity in Organizational Crisis Communication: Jack in the Box as a Case Study. Journal of Business Ethics, 25(2), 143-155.

Zyglidopoulos, S.C. (2001). The impact of accidents on firms’ reputation for social performance. Business and Society, 40(4), 416-441.
DOI: https://doi.org/10.14659/PJOEP.2013.04.04

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.